Betingelser & vilkår

Generelle betingelser for udlejning

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nærværende regler og de i MV El-Teknik ApS’ angivne priser, anvendelse for ethvert lejemål der aftales med MV El-Teknik ApS.

Den der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og MV El-Teknik ApS som udlejer.

 

Priser

Samtlige oplyste priser er inkl. moms, med mindre andet er oplyst. Priser er kun for leje af materialet. Øvrige ydelser såsom forsikring, forbrug, miljøbidrag, transport mv. er ikke inkluderet i prisen. Udlejer er berettiget til at ændre priserne i overensstemmelse med punkt 9, idet udlejer dog uden varsel kan ændre priser, hvis ændringen skyldes reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

 

Lejemålets genstand

 

Lejemålets varighed og opsigelse

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og løber frem til og med den dag det er retur på udlejers plads i udlejningsklar tilstand. Såfremt det er aftalt, at det lejede skulle forlade udlejers plads tidligere end sket og forsinkelsen beror på lejers forhold, er udlejer i forhold til betaling af lejeafgift berettiget til at anse lejeperioden for påbegyndt på det aftalte tidspunkt. Udlejer forbeholder sig ligeledes betaling for hele perioden, uanset at den faktiske anvendelsestid af det lejede er kortere.

Lejers opsigelse af lejemål på materiel skal ske med 1 dags varsel.

Minimumslejeperiode er 1 dag.

Lejers opsigelse af lejemål på langtidsudlejning skal dog ske med 7 dages varsel. Minimumslejeperiode vedrørende langtidsudlejning aftales ved indgåelse af kontrakt, men er dog altid minimum 30 dage.

Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale uden varsel, herunder også ved rekonstruktion og konkurs.

 

Lejeafgift

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning beregnes som kalenderdage (erhverv og privat).

Efter lejens afslutning, eller ved hver måneds afslutning, fremsender udlejer faktura, som er forfalden til betaling senest 8 dage fra fakturadato (med mindre andet er oplyst).

 

Lejers forpligtelser og ansvar

 

Transport

Transport sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud.

Lejer er berettiget til at afhente lejet materiel hos en af udlejers afdelinger, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under transporten samt af- og pålæsning.

 

Montering mv.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter m.v.

 

Reklamation

Materiellet leveres af udlejer i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

 

Reparationer

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet.

Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.

Lejer er forpligtet til at betale for samtlige i lejeperiodens udførte reparationer, uanset disse er foranstaltet af udlejer efter henvendelse fra lejer, såfremt reparationen var nødvendiggjort af forhold, som lejer hæfter for.

 

Aflevering

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden fejl og mangler. Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

Eventuelle mangler og skader, bortkommende dele, herunder betjeningsvejledninger m.m., erstattes fuldt ud af lejer, ved eksempelvis økonomisk kompensation. Ligeledes faktureres rengøring samt forbrugsvarer hertil til lejer.

 

Det lejedes placering

Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte eller i øvrigt forudsatte arbejdsplads uden udlejers skriftlige samtykke. Uanset om der ikke er anført specifik arbejdsplads og/eller sådan specifik arbejdsplads ikke forudsat må materiellet på intet tidspunkt bringes uden for Danmark.

 

Risiko og ansvar

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede materiel. Lejer hæfter således endeligt for alle typer af skader, såvel bl.a. tingskade som personskade uanset om skaden rammer det lejede, lejer eller tredjemand, og uanset om skaden er hændelig eller kan tilregnes lejer eller personer, som lejer hæfter for.

Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette. Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft.

Lejer skal holde udlejer skadesløs i den udstrækning, udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand for sådant tab og sådan skade, som udlejer ikke er ansvarlig for i medfør af nærværende generelle leje- og forsikringsbetingelser.

 

Udlejers ansvar

Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. I alle andre tilfælde er udlejer ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser, som angivet ovenfor vedrørende personskade, dog begrænset til den modtagne lejeafgift modtaget for det lejede frem til skaden.

Udlejer kan i intet tilfælde pålægges ansvar for lejers indirekte tab eller følgeskader af nogen art, herunder driftstab. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel samt til at udfører service på materiel.

 

Betalingsbetingelser

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %.

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

Udlejer forbeholder sig ret til at beregne depositum inden lejestart.

 

Vagtordning

Udlejer har etableret vagtordning.

Til vagtordningen er tilknyttet følgende telefonnummer: 7028 6161.

Startgebyr ved opkald: kr. 2.000,00 inkl. moms.

Der beregnes et tillæg på 100% på alle medgåede timer, på den til enhver tid gældende timepris, varierende efter arbejdsopgave.

 

I øvrigt

I tilfælde af misligholdelse af det lejede, anden overtrædelse af nærværende Betingelser & vilkår fra lejers side, samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Ved lejers misligholdelse af lejeaftalen, er lejer forpligtet til at erstatte samtlige udlejers tab i henhold til dansk rets almindelige regler.

 

Lovvalg & værneting

Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og værnetinget er Retten i København i første instans.

 

Ændringer

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Generelle leje- og forsikringsbetingelser” med 1 uges varsel.

 

Ejerskab

Materiel kan være ejet af tredjemand (herunder specifikke leasingselskaber).

 

Andet

Beløb er inkl. moms.

MV El-Teknik ApS tager forbehold for evt. trykfejl og påkræver sig i øvrigt retten til, at annullere en handel som er bestilt med en fejlagtig pris, farve, mængde eller lign.

 

 

Skriv til os

: 12 + 8 =